Miljøprøvebanken

Home » Landpattedyr

Landpattedyr

Fjellrev (Alopex lagopus), villrein (Rangifer tarandus) og jerv (Gulo gulo) er valgt ut som representanter for pattedyr fra innlandet.

Fjellrev tilhører hundefamilien og holder til i arktiske strøk og på alpin tundra. Den er en opportunistisk art som spiser alt den kommer over. På Svalbard spiser den ofte matrester til isbjørnen, mens den på fastlandet livnærer seg mest av smågnagere og da spesielt lemen. Fjellrev er ikke truet som art globalt, men fjellrev som lever på fastlandet i Norgesom er truet som art pg står oppført på nasjonal rødliste. Fjellreven som samles inn av Norsk Polarinstitutt til Miljøprøvebanken kommer fra Svalbard og er ikke truet.

Villrein representerer herbivore i terrestrisk næringsnett, og er spesielt sensitiv til forurensing på grunn av det store inntaket av lav vinterstid. Villrein finnes kun i sørlige deler av Norge, og inngår i hjorteovervåkingsprogrammet. Prøver av lever og muskel innhentes under jakta og det er Statens Naturoppsyn (SNO) og lokale fjellstyrer som foretar innsamlingene ved fem villreinområder rundt Rondane.

Jerv er en toppredator som lever i fjellet. Den finnes langs svenskegrensa og noe også sørover i landet, og lever i stor grad av reinsdyr. Jerv som felles ved jakt sendes til NINA som samler inn lever, muskel og nyrefett og oversender Miljøprøvebanken.

For landpattedyr samles det inn 20 individer av hver art hvert år.

 

%d bloggers like this: