Miljøprøvebanken

Home » Prøver og arter » Ferskvannsfisk

Ferskvannsfisk

Ørret (Salmo trutta), lågåsild (Coregonus albula), røye (Salvelinus alpinus) og abbor(Perca fluviatilis) representerer ferskvannsfisk.

Ørret hører til laksefamilien. Den representerer toppredatorer i ferskvannsnæringsnett (trofisk nivå 4), men har lavere trofisk nivå som yngel og småfisk (trofisk nivå 2-3). Arten er den mest utbredde ferskvannsfisken i Norge, med mange tallrike bestander. Ørreten har økt sin utbredelse grunnet redusert forsuring de siste årene. Ørret samles inn fra åtte stasjoner fordelt utover landet av NIVA og NINA hvert fjerde år. For Dargesjå og Mjøsa samles det inn ørret årlig.

Lågåsild hører til laksefamilien og er utbredt i Sørøst-Norge. Denrepresenterer trofisk nivå 2 -3 i den pelagiske delen av ferskvannsnæringsnettet. Lågåsild samles inn fra Mjøsa hvert år.

Røye hører til laksefamilien og representerer trofisk nivå 2-3 i ferskvannsnæringsnettet, men spiser også annen småfisk. Arten har en alpin nasjonal utbredelse, men en ser mulige endringer i sørlige bestander på grunn av endrede klimatiske betingelser.Røye samles inn fra to stasjoner (Ellasjøen og Richardvann) av Norsk Polarinstitutt.

Abbor hører til åborfamilien og representerer toppredator i ferskvannsnæringsnett. Abbor er en vanlig art med tallrike bestander, men utbredelsen er ikke fullt landsdekkende. Abbor samles inn fra sju lokaliteter fordelt utover landet av NIVA og NINA hvert fjerde år, med unntak av Vansjø, som det hentes prøver fra hvert år. 

For alle artene samles det inn 25 individer per lokalitet. Hel fisk fryses ned og sendes Miljøprøvebanken. Her blir fisken dissekert og ørestein, skjell, hjerne, lever og filet hentet ut og lagret i banken.

 

 pattedyr  fisk  landfugl
 fugl  marinfisk  blåskjell
 etasjemose  slam  rev

Illustrasjoner: Anne Vollaug

%d bloggers like this: