Miljøprøvebanken

Home » Prøver og arter » Marin fisk

Marin fisk

Torsk (Gadus morhua) er valgt ut for å representere marin fisk og trofisk nivå 3 i næringskjeden. Den er utbredt i alle norske havområder.

Torsk er en veletablert indikatorart som brukes i eksisterende nasjonale og internasjonale overvåkingsprogram, og blant annet innen forskning på effekter av miljøgifter. Den er også en viktig kommersiell art for norsk fiskerinæring. I det siste har torsken vist en negativ bestandsutvikling i kystområder, og det er viktig å følge med på arten.

Torsk samles inn årlig via Miljødirektoratets overvåkingsprogram “Miljøgifter langs kysten”, ved sju utvalgte stasjoner fordelt utover norskekysten.

Torsk samles inn fra tre stasjoner i åpne norske havområder. Innsamlingen skjer via Havforskningsinstituttets økosystemtokt, med en rullerende frekvens mellom Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. I alt samles det inn prøver fra hvert av havområdene hvert tredje år.

Ved hver stasjon samles det inn 25 individer. Prøvetypene som samles inn er lever, muskel, ørestein, galle og hjerne.

 

 pattedyr  fisk  landfugl
 fugl  marinfisk  blåskjell
 etasjemose  slam  rev

Illustrasjoner: Anne Vollaug

%d bloggers like this: