Miljøprøvebanken

Home » Prøver og arter » Innlandsfugl

Innlandsfugl

Dvergfalk (Falco columbarius), kråke (Corvus cornix), fiskemåke (Larus canus) ogkongeørn (Aquila chrysaetos) representerer omnivore fugler i urbane terrestriske næringsnett.

Dvergfalk hører til falkefamilien, har trofisk nivå 4 – 5, og representerer toppredatorer i det terrestriske næringsnettet. Den lever hovedsak av terrestriske spurvefugler. Om vinteren trekker den til Sørvest-Europa og er derfor sårbar for miljøgiftsituasjonen på overvintringsplassene. Egg og fjær samles inn fra hele landet hvert femte år.

Kråke hører til orden spurvefugler, har trofisk nivå 3-4, og representerer omnivore fugler i urbane terrestriske næringsnett. Den eksponeres for blant annet farmasøytiske stoffer via søppelfyllinger og avløp. Egg samles inn fra fem lokaliteter fordelt utover hele landet hvert år.

Fiskemåke hører til orden måke-, vade- og alkefugler. Den har trofisk nivå 4-5, og representerer omnivore i urbane terretriske næringsnett. Det er vanlig å finne fiskemåker på søppelfyllinger hvor de lever av menneskesøppel, smågnagere og insekter. Egg samles inn fra fem lokaliteter fordelt utover hele landet hvert år.

Kongeørn representerer toppredatorer i det terrestriske næringsnettet. Den har trofisk nivå 3 – 4 og lever hovedsakelig av hare, rype og drøvtyggere. Bestanden i Norge ser ut til å være stabil. Egg og fjær samles inn fra sju lokaliteter fordelt utover landet hvert femte år.

Innsamlingen skjer via TOV-programmet ved NINA, og det samles inn 20 individer fra hver art.

 

 pattedyr  fisk  landfugl
 fugl  marinfisk  blåskjell
 etasjemose  slam  rev

Illustrasjoner: Anne Vollaug

%d bloggers like this: